همایش سالانه «مرزهای علوم ریاضی» برای ایجاد ساختاری منظم جهت ارتباط مستمر و همکارهای
بین المللی ریاضیدانان داخل و خارج از کشور، برگزار میشود. این همایش  اهداف زیر را دنبال می‌کند:

1- ایجاد محفلی برای ارتباط موثر بین جامعه ریاضیدانان ایرانی

2- آشنایی جامعه ریاضی کشور به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مرزهای علوم ریاضی

3- ایجاد فرصتی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی مشترک

4- ارایه سخنرانی‌های علمی با استانداردهای بالا در مرزهای دانش ریاضی

5- انتشار مجموعه مقالات معتبر از ریاضیدانان مطرح ایرانی (در دورنمای آن مجله معتبری برای کشور تصور می‌شود.)

6- تشکیل کانون علمی معتبر برای جذب ریاضیدانان برجسته ایرانی

1 2 3 4 5