برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 A tour de force of unitary representation theory
1391-09-27 13:00-15:00
1391-09-28 13:00-15:00
1391-09-29 13:00-15:00
1391-10-03 13:00-15:00
1391-10-04 13:00-15:00
دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده علوم ریاضی - کلاس ۴۰۳ 40
0 ریال
Hadi Salmasian
2 From modular forms and elliptic curves to Calabi-Yau threefolds
1391-09-28 15:00-17:00
1391-09-29 15:00-17:00
1391-10-02 15:00-17:00
1391-10-03 15:00-17:00
1391-10-04 15:00-17:00
دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده علوم ریاضی - کلاس ۴۰۳ 40
0 ریال
Hossein Movasati
1 2 3 4 5