1. فیلمهای همایش و درسهای کوتاه
فیلم روزهای برگزاری همایش و فیلم کلاسهای درسی ، بر روی سایت بارگذاری شد
2. محل برگزاری همایش سالن کهربا - دانشکده مهندسی برق است.
3. محل برگزاری درسهای کوتاه
4. تمدید مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات تا جمعه 24 آذر تمدید شد.
1 2 3 4 5