حمایت از سفر شرکت‌کنندگان خارج از کشور

از سفر تمامی سخنرانان مدعو خارج از کشور که در همایش مرزهای علوم ریاضی (همایش در گرامیداشت دکتر سیاوش شهشهانی) شرکت می‌کنند، در صورتی که حائز شرایط "آیین‌نامۀ حمایت از سفرهای هدفمند نخبگان و استعدادهای برتر ایرانی شاغل در خارج، به داخل کشور" بنیاد ملی نخبگان باشند، تا سقف 2 میلیون تومان، حمایت می‌شود. همچنین از شرکت کنندگان در همایش (نه لزوما سخنرانان) که حائز شرایط فوق باشند مطابق آیین نامه مذکور حمایت مالی برای آنها صورت خواهد گرفت.

برای اطلاع از شرایط این آیین‌نامه می توانید به "آشنایی با ضوابط و آیین‌نامه‌های «بنیاد ملی نخبگان»" که در آدرس

http://bmn.ir/downloads/new%20amin/zavabet91.pdf

قابل دسترسی است، مراجعه فرمایید.

لطفاً برای مشاهدۀ "آیین‌نامۀ حمایت از سفرهای هدفمند نخبگان و استعدادهای برتر ایرانی شاغل در خارج، به داخل کشور" صفحه‌های 178 تا 180 و "آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی" صفحه‌های 35 تا 41 " آشنایی با ضوابط و آیین‌نامه‌های «بنیاد ملی نخبگان»" را ملاحظه فرمایید.

1 2 3 4 5